Projekty CLIL v ČR

  • 1998–2001 – ČR se stala partnerem mezinárodního projektu Translanguage in Europe – CLIL (koordinující instituce Sovrintendenza Scolastica, http://www.tieclil.org/), jehož hlavním cílem bylo vytvořit a pilotovat program připravující učitele na výuku CLIL.
  • 2007 – MŠMT iniciovalo vytvoření příruček Cizí jazyky napříč předměty prvního stupně (Výzkumný ústav pedagogický, 2007, http://cizijazyk.vuppraha.cz/) a Jazyková propedeutika pro učitele prvního stupně (Výzkumný ústav pedagogický, 2007, http://propedeutika.vuppraha.cz/)
  • 2010 – 2011 – Národní institut pro další vzdělávání realizoval projekt Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií – CLIL. Jeho cílem bylo rozšířit povědomí o metodě CLIL mezi českými učiteli a vytvořit materiály vhodné pro tento typ výuky. Materiály i další zajímavé odkazy jsou k dispozici na http://clil.nidv.cz/.
  • 2006 – 2009 – Katedra anglického jazyka FPE ZČU byla partnerem projektu Getting Started with Primary CLIL v rámci programu Comenius
  • 2009 – 2012 – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity realizovala projekt Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií. Cílem bylo vytvořit a pilotovat výukové materiály obsahující prvky metody CLIL.
  • 2009 – 2012 – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity iniciovala projekt Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, gymnáziích a SOŠ kraje Vysočina. Cílem tohoto projektu bylo uvést a vyzkoušet integrované vyučování cizího jazyka a nejazykového předmětu na 10 školách na Vysočině. Jedním z výstupů byla příručka CLIL v české školní praxi.
  • 2010 – 2012 – Národní ústav pro vzdělávání (dříve VÚP) uskutečnil další projekt na podporu rozšíření povědomí o metodologii CLIL Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Výstupem byla zatím nejrozsáhlejší databáze kvalitně zpracovaných výukových plánů dostupná na http://clil.nuv.cz/index.html.
  • 2014 – 2015 – V rámci výzvy MŠMT byla podpořena celá řada projektů podporujících rozvoj CLIL v ČR. Např. NIDV realizoval projekt Nebojte se CLIL, Centre for Modern Education Let’s speak together, Channel Crossings Škola bez hranic.
  • 2015 vyšly první učebnice CLIL Labyrinth zohledňující rámcový vzdělávací program pro druhý stupeň